Croatian English French German Italian Spanish Turkish

Savjetovanje pri registraciji privredne djelatnosti

 • Registracija djelatnosti, 
 • Postupak osnivanja i reg. privrednog društva, 
 • Način osnivanja i registracije d.o.o., 
 • Postupak nakon registracije kod suda, 
 • Tabelarni prikaz potrebne dokumentacije za reg. i troškova reg. (bez troškova pravnika/advokata)

REGISTRACIJA DJELATNOSTI

U ovom dijelu želimo da Vam predstavimo još jednu uslugu koju nudi Udruženje LiNK. Da bi otpočeo proces osnivanja i registracije poduzeća mora se prije svega osnivač ili osnivači upoznati sa svim oblicima organizovanja privrednih društava, radnji ili zadruga sa aspekta samog procesa osnivanja, rada, upravljanja i gašenja privrednog subjekta. Zavisno od želja i očekivanja osnivača izabere se najpovoljniji oblik organizovanja i tek tada se može pristupiti izrade osnivačkih akata koji su preduslov za registraciju privrednog društva.

Osnivači se mogu odlučiti da:

 • samostalno, bez traženja stručne pomoći, provedu proces registracije;
 • potraže stručnu pomoć pravnika ili advokata.

Za prvu grupu će u mnogome koristi informacije koje su date u ovom dijelu.

Za drugu grupu osnivača LiNK obezbjeđuje konsultanta dipl. pravnika koji će provesti kompletnu proceduru registracije, uključujući sve troškove koji su dole pobrojani, po cijeni od 800,00 KM.

Postoje različite vrste privrednih djelatnosti. Za svaku vrstu je utvrđena posebna procedura registracije.

U narednom tekstu su navedeni mogući oblici, a mi ćemo detaljnije prezentirati način registracije Privrednog društva – d.o.o. (društvo sa ograničenom odgovornošću) kao najčešćeg oblika organizovanja.

 1. Kućna radinost, poslovi koji se mogu obavljati u vlastitoj kući ili stanu, moguće u kooperaciji ili ne. To je djelatnost na izradi, doradi te uslugama gdje preovlađuje ručni rad. Njome se može baviti svako bez ograničenja, ali pod uslovom da se prijavi nadležnoj poreskoj upravi. Više zainteresovanih može osnovati zadrugu, preko koje mogu nabavljati sirovine i materijali. Primjeri ovakvih djelatnosti su: njega starih i bolesnih, izrada igračaka od tekstila i sl. Registruje se u općini.
 2. Poljoprivredna djelatnost, može se obavljati samostalno ili u okviru zadruge (npr: farma koka nosilja, farma i tov junadi i sl.) Registruje se u općini.
 3. Zanatska djelatnost, podrazumijeva neke od zanatskih djelatnosti kao što su: vodoinstalaterska, tokarska, tradicionalni zanati i sl. Registruje se u općini.
 4. Dopunska djelatnost, mogu je obavljati lica koja uz redovni radni odnos žele da obavljaju još neku aktivnost. Registruje se u općini.
 5. Samostalna privredna djelatnost, podrazumijeva različite vrste poslovanja kao što su trgovinske radnje, razne vrste uslužnih djelatnosti, prevozničke djelatnosti i sl. Registruje su u općini.
 6. Zadruga, dobrovoljna organizacija zadrugara u kojoj svaki član sudjeluje neposredno i ravnopravno. Zadruge se mogu organizovati za različita područja djelatnosti – stambena, poljoprivredna, zanatska, studentska i sl. Registruje se na sudu.
 7. Privredno preduzeće, postoje različite vrste preduzeća koje se mogu registrirati, ali se trenutno najčešće osniva d.o.o. Zakonom o privrednim društvima (Službene novine F Bi H broj 23/99) uređuje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava. Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja privrednu djelatnost radi sticanja dobiti. Društvo mogu osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba.

Kao što smo već pomenuli društvo može biti organizovano u različitim oblicima i to:

 • društvo sa ograničenom solidarnom odgovornošću;
 • komanditno društvo;
 • dioničko društvo;
 • društvo sa ograničenom odgovornošću.

Svojstvo pravnog lica društvo stiče danom upisa u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog/Županijskog suda na području kojeg se nalazi sjedište društva.

Društvo za svoje obaveze trećim licima odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

POSTUPAK OSNIVANJA I REGISTRACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Nakon što se odredi oblik privrednog društva potrebno je odrediti sljedeće bitne elemente;

DJELATNOSTI

Društvo kao djelatnost može obavljati sve poslove navedene u katalogu djelatnosti osim onih koji se po zakonu ne mogu obavljati kao privredna djelatnost. Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar. Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti. Obavezno je u osnivačkom aktu navesti djelatnosti kako u unutarnjem tako i vanjskom prometu.

SJEDIŠTE

Sjedište društva je mjesto koje se kao sjedište upisuje u sudski registar. Sjedište se utvrđuje osnivačkim aktom ili statutom.

FIRMA

Firma je ime pod kojim društvo posluje. Firma društva sa ograničenom odgovornošću mora sadržavati oznaku “d.o.o.”

Firma mora biti napisana na jeziku u službenoj upotrebi u Federaciji, a prevod na strani jezik može se upotrebljavati samo zajedno sa firmom na jeziku u službenoj upotrebi u Federaciji.

Firma može sadržavati strane riječi koje su uobičajene ili za koje nema odgovarajuće riječi u jeziku koji je u službenoj upotrebi u Federaciji BiH.

Društvo može koristiti skraćenu firmu, koja mora sadržavati oznake po kojima se razlikuje od drugih firmi i znaku oblika društva. Firma je također obavezni sastojak osnivačkog akta i poželjno je prije donošenja osnivačkog akta provjeriti kod Kantonalnog suda kod koga će se vršiti upis dali već pod tom firmom-nazivom ima upisan neki privredni subjekt iz razloga što pod istim nazivom se ne mogu registrovati dva privredna društva.

Firma ne smije sadržavati:

 1. riječi i oznake koji se protive zakonu;
 2. zaštićene robe i znakove drugih pravnih i fizičkih lica;
 3. službene simbole i znakove;
 4. nazive ili znakove stranih država ili međunarodnih organizacija;
 5. riječi i oznake koje bi mogle stvoriti zabunu u pogledu vrste i obima poslovanja ili dovesti do zamjene s firmom ili znakom drugog društva ili povrijediti prava drugih lica.

Firma i skraćena oznaka upisuju se u sudski registar.

ZASTUPANJE

Društvo zastupa uprava. Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja društva. Upravu čine lica koja su osnivačkim aktom ili statutom,u skladu sa zakonom ovlaštena da vode poslovanje društva. Lice ovlašteno za zastupanje upisuje se u sudski registar.

OSNOVNI KAPITAL I ULOZI

Društvo sa ograničenom odgovornošću i dioničko društvo ima osnovni kapital, najmanje u iznosu utvrđenom ovim zakonom. Osnovni kapital prilikom osnivanja društva obezbjeđuje se ulozima članova u novcu i stvarima i pravima čija je vrijednost iskaziva u novcu. Ulog u stvarima I pravima izražava se o novcu I mora se u cjelosti unijeti prije upisa u sudski registar. Vrijednost osnivačkog uloga mora se unijeti u osnivački akt ili statut društva.

NAČIN OSNIVANJA I REGISTRACIJE D.O.O.

Društvo sa ograničenom odgovornošću je najčešći oblik organizovanja privrednih društava iz razloga ekonomičnosti i jednostavnosti prilikom samog osnivanja ali i samog poslovanja. Društvo sa ograničenom odgovornošću je društvo čiji je osnovni kapital podijeljen na udjele.

Za obaveze društva sa ograničenom odgovornošću član društva odgovara svojim udjelom.

1) OSNIVAČKI AKT

Društvo sa ograničenom odgovornošću osniva se odlukom kada je osnivač jedno lice, odnosno ugovorom kada je više osnivača, čiji potpisi se ovjeravaju u skladu sa zakonom (ovjera potpisa u Općinskoj službi). Ugovor odnosno odluku može potpisati i punomoćnik osnivača na osnovu punomoći koja se prilaže, a u kojoj je punomoćnik izričito ovlašten za taj pravni posao.

Osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću obavezno sadrži:

 1. Ime, prezime i adresu prebivališta ili firmu i sjedište osnivača;
 2. Firmu, sjedište i djelatnosti društva;
 3. Iznos osnovnog kapitala društva, iznos uloga u novcu, opis i vrijednost uloga u stvarima i pravima,broj i visina udjela članova;
 4. Prava i obaveze članova društva;
 5. Način izmirenja troškova osnivanja;
 6. Imenovanje lica ovlaštenih za zastupanje;
 7. Posljedice neuspjelog osnivanja;
 8. Posebnu odredbu ako se društvo osniva na određeno vrijeme.

2) STATUT

Društvo sa ograničenom odgovornošću ima statut koji donose osnivači.

Statutom društva obavezno se uređuje;

 1. firma i sjedište;
 2. djelatnost;
 3. iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog člana;
 4. vođenje poslovanje i zastupanje društva;
 5. način utvrđivanja i diobe dobiti i pokrića gubitka;
 6. prava i obaveze članova;
 7. organizacija društva;
 8. upravljanje i način donošenja odluka, sastav , način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa društva, ako se formiraju;
 9. način informiranja članova o poslovanju društva i vođenje knjige udjela;
 10. način promjene visine osnovnog kapitala;
 11. način pristupanja društva i prestanka članstva u društvu;
 12. prestanak društva;
 13. postupak izmjena i dopuna statuta.

3) SPISAK ČLANOVA UPRAVE

Spisak članova uprave je dokument koji se podnosi uz prijavu za upis u sudski registar, a koji sadrži lične podatke o članovima uprave. Potpisi se mogu ovjeriti i u općini i u sudu.

4) IZJAVA OSNIVAČA

Izjava osnivača je također obavezan dokument koji se prilaže uz prijavu za upis u sudski registar u kojoj osnivači izjavljuju da nisu članovi nekog drugog društva te da nemaju neizmirenih poreznih obaveza. Ovjere potpisa se vrši kod suda.

5) IZJAVA DIREKTORA

Izjava direktora o prihvatanju dužnosti također se prilaže kao obavezan dokument uz prijavu za upis. Ovjeru potpisa vrši sud.

6) OBRASCI 3 i 5

Obrazac 3 sadrži ovjerene potpise lica ovlaštenih za zastupanje društva u unutarnjem prometu.

Obrazac 5 sadrži ovjerene potpise lica ovlaštenih za zastupanje društva u vanjskotrgovinskom prometu. Ovjeru potpisa vrši općinski organ.

7) PRIJAVA SA PRILOZIMA

Prijava se podnosi na propisanom obrascu te prilozima koji su sastavni dio prijave. Uz prijavu se prilažu prilozi zavisno od upisa. Prijavu podnosi nadležnom kantonalnom sudu lice ovlašteno za zastupanje društva zajedno sa prilozima I gore navedenim dokumentima.

Napomena: Osim gore navedenih dokumenata potrebno je priložiti uz prijavu i ovjerenu kopiju ličnog dokumenta od osnivača i direktora, odnosno izvod iz registra ukoliko je osnivač pravno lice, te dokaz o izvršenoj uplati u novcu odnosno izvještaj o procjeni vrijednosti i isprave o unosu uloga u stvarima i pravima. Obavezno je također dostaviti uvjerenje porezne uprave na ime osnivača da nema ne izmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.

POSTUPAK NAKON REGISTRACIJE KOD SUDA

Nakon upisa u sudski registar društvo stiče status pravnog lica. Da bi društvo moglo poslovati obavezno je nakon registracije u sudu:

 1. na prisanom obrascu koji se može uzeti kod Federalnog zavoda za statistiku podnijeti prijavu za dobijanje statističkog i poreznog broja.
 2. nakon toga kod poslovne banke otvara se transakcijski račun
 3. da bi društvo otpočelo sa radom u nekom prostoru potrebno je da podnese nadležnom općinskom organu u općini na području koje se nalazi poslovni prostor u kojem će se obavljati djelatnost zahtijev za odobrenje za rad. Tek nakon dobijanja odobrenja za rad društvo može otpočeti sa bavljenjem određene djelatnosti.
 4. ukoliko je privredno društvo registrirano za obavljanje poslova u vanjskotrgovinskom prometu mora se prethodno registrovati kao carinski obveznik u Federalnoj Carinskoj Upravi u Sarajevu i dobiti carinski broj.

TABELARAN PRIKAZ POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJU I TROŠKOVA REGISTRACIJE

(bez troškova pravnika/advokata)

RADNJA  GDJE  TROŠKOVI 
Obrasci zahtjeva Knjižara  6,5 – 14 KM 
Odluka o osnivanju Pišete Vi ili advokat  
Statut Pišete Vi ili advokat  

Potvrda o položenom depozitu

(bilo da je jedan ili više osnivača)

Banka po Vašoj želji 2.000 KM
Kopije diplome direktora, kopije ličnih karata    
Izjava sudu da nemate obaveze prema bankama Sami pišete  
Uvjerenje o nepostojanju poreske obaveze Nadležna poreska služba  
Priložiti sudsku taksu Na sudu 155 KM
Platiti oglašavanje Na sudu

50-100 KM 

zavisi od veličine oglasa

Nakon registraciju na sudu potrebno je osigurati:

RADNJA GDJE TROŠKOVI
Pečat Pečatoreznica Kopija rješenja i 20-80 KM
Identifikacioni broj Federalni zavod za statistiku Popuniti obrazac u Zavodu i ovjeriti ga
Račun u banci  Banka po Vašem izboru Kopija registracije, identifikacijski broj, uvjerenje o izmirenju javnih obaveza 
Dozvola za rad od općine  Zahtjev se podnosi nadležnoj općinskoj službi Potrebno je priložiti uvjerenje o upisu u sudski registar, kopiju LK, potvrdu o uplaćenoj taksi, potvrdu o tehničkom prijemu prostorija 
Carinski broj  Federalna carinska uprava u Sarajevu  50 KM 

 

 

Čitano 3152 puta
Ocijeni
(0 glasova)

NAŠI PARTNERI

Galerija