Održana sjednica Vijeća za konkurentnost i razvoj HNK/Ž

U Mostaru je 20.04.2015. god. održana sjednica Vijeća za konkurentnost i razvoj Hercegovačko-neretvanskog kanotna/županije. Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o realiziranju Programa razvoja male privrede za 2014. godinu, te Godišnji Plan razvoja male privrede za 2015. godinu. Pored navedenog na sjednici je predstavljen PROGRAM ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP Program), s posebnim osvrtom na MAPU usvajanja Zakona o registraciji privrednih subjekata, te MAPU za smanjenje parafiskalnih nameta.

Sjednicom je moderirao predsejdnik Vijeća, Tomislav Majić koji je govorio o problemima s kojim se susreću poduzetnici i rješenjima, kako i samim institucijama na koje se odnose same preporuke za poboljšanje poduzetništva u HNŽ/K, FBiH ali i cijeloj BiH. Kada je u pitanju registracija privrednih subjekata, RS je ubrzala proces registracije i značajno smanjila troškove prve registracije, pri ćemu se preduzeće može registrirati za pet dana, uz minimalni trošak, dok je u FBiH i dalje taj proces dosta duži. Nedostatci su prisutni i u nekim člancima novog Prijedloga Zakona o privrednim društvima FBiH koji je prošao Zastupnički dom Parlamenta FBiH ali ne i Doma naroda. Pozvao je prisutne na zajednički uticaj i zagovaranje za smanjenje administrativnih procedura, te zagovaranje za ubrzano usvajanje Zakona koji je u Parlamentarnoj proceduri, kao i na zagovaranje za smanjenje parafiskalnih nameta koji opterećavaju privredu. Istaknuo je potrebu većeg uvažavanja Federalnog ministarstarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kao i obrtničkih komora i nevladinih organizacija.
Vijeće za konkurentnost i razvoj HNK/Ž je stalno savjetodavno tijelo Vlade HNK/Ž koje broji 29 članova iz sva tri sektora (javni, privatni i NVO sektor), te kao takvo ima značajnu ulogu kada je u pitanju planiranje i realizacija mjera od interesa za MSP sektor na nivou HNK/Ž, a s ciljem poboljšanja sveukupnog poslovnog okruženja.
Sjednica je održana u okviru projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Ambasade Velike Britanije u BiH.

 

Related Posts