Postavljanje kamera za nadzor i rano otkrivanje šumskih požara

Instalirane su kamera za nadzor i rano otkrivanje  šumskih požara na tri lokacije: Crno brdo u Čapljini, Marijin vijenac u Neumu i Sveti Mitar u Ravom. Postavljeno je ukupno  6 kamera koje pokrivaju oko 500 kvadratnih kilometara županije.

Sustav  predstavlja primjenu modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za preventivno i optimalno djelovanje u otkrivanju i nadzoru šumskih požara. Uvođenje ovog sustava bi trebalo omogućiti kvalitetno motrenje i zaštitu šuma od požara, bržu detekciju i djelovanje u slučaju nastanka požara.

Postavljene kamere mogu detektirati dim na 10 metara visine i na maksimalnoj udaljenosti od 15 kilometara te šalju zvučni ili svjetlosni alarm u Operativni centar civilne zaštite u Mostaru.

U Civilnoj zaštiti  očekuju  kako će se uvođenjem video nadzora smanjiti požari koji nastaju nekontroliranim spaljivanjem biljnog otpada.

 

Postavljanje automatskih panela za upozoravanje na rizik od šumskih požara

Na ulazu u park prirode Hutovo blato, postavljen je automatski panel za upozoravanje na rizik od šumskih požara.  Panel, temeljen na suvremenoj LED tehnologiji automatski se, svaka dva sata spaja na sustav za proračun dinamičkog mikrolokacijskog rizika od šumskih požara, te bljeskanjem odgovarajućih LED traka tu informaciju prenosi posjetiocima.

Praksa upozoravanja na povećanu opasnost od šumskih požara prisutna je u raznim dijelovima svijeta u kojima postoji povećani rizik požara raslinja. Portugal, Australija, Kanada samo su neke od takvih zemalja, a kroz projekt HOLISTIC njima se pridružuju i zemlje jadranske regije.

Svjetska je praksa postavljanje ovakvih panela na ulaze u posebno zaštićena šumska područja kako bi dodatno senzibiliziralo sve ljude koji ulaze u takvo područje na povećanu opreznost vezanu uz požare raslinja. Tako je  i naša županija preko Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo vrlo brzo pronašla suradnika u Parku prirode Hutovo blato, pa je prototip HOLITIC automatskog panela postavljen na ulaz Parku prirode Hutovo blato.

U Jadranskoj regiji postaviti će se još 14 ovakvih panela, a uvjereni smo da će ih ubuduće biti još i više, pa se nadamo da ćemo i na ovaj način pridonijeti sprječavanju požara raslinja. 

Projekt Adriatic Holistic Forest Fire Protection HOLISTIC / Holistički model integralne zaštite od šumskih požara (akronim projekta: HOLISTIC) se realizira u okviru Programa „IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME“ 2007 -2013, poziv za strateške projekte.

Projekt „HOLISTIC“ usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih i drugih nesreća, s posebnim naglaskom na rizike od šumskih požara i potresa. Svrha projekta je smanjiti broj i učinak šumskih požara, zaštititi ljude, prirodni okoliš i imovinu te, posebice, promovirati prevenciju od požara među ruralnim zajednicama u područjima Jadranskih regija koja su sklona požarima.

Related Posts