Program “Održivost civilnog društva” (CSSP)

Samo jako i učinkovito civilno društvo, koje zagovara rješavanje problema velikog broja građana donosi povećano učešće građana u procesima odlučivanja. Stoga je petogodišnji (2013-2018) Program CSSP, kojeg finansira USAID, a provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) fokusiran na tri ključne oblasti:
  • Jačanje legitimiteta organizacija civilnog društva (OCD) da bi mogle biti istinski predstavnici građana
  • Jačanje stručnosti i profesionalizma organizacija civilnog društva
  • Povećanje uticaja organizacija civilnog društva na politike javnog sektora kao i uticaja na radne uslove civilnog društva

Kroz ovaj program stvoriti će se partnerstva sa privrednom zajednicom, medijima, organizacijama civilnog društva i vlastima. U središtu tih funkcionalnih partnerstava bit će zajednički identificirani: ciljevi i vizija, problemi i napori na zagovaranju rješenja i interesa u svakom od 12 sektora: Antikorupcija; Zapošljavanje i tržište rada; Ekonomske politike; Obrazovanje; Zdravstvo; Ljudska prava marginaliziranih grupa; Prava žena; Poljoprivreda i ruralni razvoj; Kultura; Javne finansije; Zaštita okoliša i energetska efikasnost; Pravosuđe.

LiNK je u partnerstvu sa NBR-om (Nezavisni biro za razvoj) Gradačac/Modriča odabran za partnera / koordinatora sektora politike ekonomskog razvoja u BiH.

Do sada su provedena tri ciklusa treninga za jačanje odabranih partnera na teme: Upravljanje zainteresiranim stranama, Formiranje i jačanje međusektorskih mreža, Strateško planiranje održivosti OCD, Strategija komunikacije, Procjena organizacijskih kapaciteta –OCA proces).

Iako je Udruženje LiNK u 14. godini svog djelovanja, ovakav integriran proces jačanja organizacija je poželjan, jer otkriva nedostatke koji se popravljaju.

Related Posts