Saradnja entitetskih ministarstava u cilju poboljšanja javno-privatnih konsultacija

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u multimedijalnoj dvorani Park Ravne Visoko održan je sastanak entitetskih ministarstava.

Sastanku su prisustvovali Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta g. Amir Zukić sa pomoćnicima za razvoj i poduzetništvo, te pomoćnik Ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske, g. Rajko Lajić sa saradnicama.

Sastanak je nastavak dugogodišnjih zajedničkih aktivnosti entitetskih ministarstava s ciljem koordinacije aktivnosti, razmjene iskustava i poboljšanja javno privatnih konsultacija.

U radnom dijelu skupa, učesnici su razgovarali o zajedničkim aktivnostima i prioritetima kada je u pitanju poboljšanje poslovnog okruženja za MSP, a koji se tiču 14. ključnih prioriteta koje je definisala EU kao uslove za kandidatski status BiH, ustavnim nadležnostima vezanim za prioritete, te nalazima i preporukama objavljenim u Indeksu o politikama malih i srednjih preduzeća za 2022. (OECD).

„Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavlja veliki broj upravnih i stručnih poslova, koji uređuju oblast privrede i preduzetništva, a između ostalog odnose se i na saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama koje mogu dati doprinos unapređenju koncepta privrede i preduzetništva u cjelini. Jedna od nadležnosti i obaveza Ministarstva je i izvještavanje o postignutom napretku vezano za EU akt o malim i srednjim preduzećima i procese evropskih integracija. Proces EU integracija, te socijalne i ekonomske reforme u svjetlu EU integracija daju mogućnost nadležnim entitetskim ministarstvima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH da poboljšaju međusobno razumijevanje oko ključnih pitanja vezanih za EU integracije, te omogućava i udruženjima i drugim akterima da poboljšaju svoj rad, a prije svega razumijevanje procesa EU integracija“, istakao je g. Rajko Lajić, pomoćnik ministra u ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Prema izvještaju Evropske komisije o proširenju za Bosnu i Hercegovinu za 2021, privreda ostaje u ranoj fazi priprema za poduzetničku i industrijsku politiku koja pomaže podsticanju povoljnog okruženje za mala i srednja preduzeća. U skladu sa izvještajem, preporuka je da se Bosna i Hercegovina koncentriše na: pojednostavljenje procesa registracije poslovanja u oba entiteta u cilju smanjenja administrativnog opterećenja preduzetnika, ažuriranju strategija industrijskih politika i akcionih planova na različitim nivoima vlasti, osiguravajući koordinaciju i uključivanje industrijskih preduzeća u formulisanje i implementaciju politika, te procjenu potreba preduzeća, posebno MSPa, kada je riječ o modernizaciji vještina.

„Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta obavlja niz upravnih i stručnih poslova koji između ostalog odnose na saradnju sa relevatnim institucjama iz privrede i poduzetništva kao i na izvještavanje po postignutom napretku u nadležnoj oblasti, a vezano za EU akt o MSPa, i europske integracije. Takođe, u skladu sa svojim mogućnostima Ministarstvo radi na jačanju lokalnih razvojnih kapaciteta, podršci razvojim projektima, te kontinurano radi i na iniciranju izmjene zakona na svim nivoima koji će omogućiti bolji ambijent za razvoj poduzetništva i izjednačavanje poslovnog ambijenta za poduzetnike u BiH sa ambijentom u drugim država okruženja.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021 – 2027 godina predviđa „Podizanje konkurentnosti MSP-a“, a također se insistira na „umrežavanju svih relevantnih učesnika, kao što su federalna upravna tijela, obrtnička i privredna komora, naučno-istraživačke institucije, nadležna ministarstva, te drugi subjekti i institucije čiji je zadatak i interes jačanje poduzetničkih kapaciteta“, istakao je ministar Amir Zukić.

„Reforma zakonske regulative, te monitoring i impelementacija iste je ključna za ubrzanje procesa EU integracija. U tom kontekstu uloga i uključenost udruženja poduzetnika, obrtničkih komora i drugih aktera koji zastupaju interese malih i srednjih preduzeća u proces pripreme i imlementacije je ključna, te je neophodno poboljšati proces javno privatnih konsultacija. Prema OECD izvještaju javno privatne konsultacija za koje je Bosna i Hercegovina ocijenjena najniže za monitoring i evaluaciju ovih konsultacija sa ocjenom 1,9, što je ispod svakog prosjeka. Smatramo da je potrebno da se poboljša monitoring i evaluacija konsultacija sa MSP-a, čime će se učiniti napredak u izvještaju implementacije Akta o malim biznisima, te poboljšati uključivanje industrijskih preduzeća u formulisanje i implementaciju politika, istakao je Tomislav Majić, predsjednik Udruženja.

Related Posts