U MOSTARU PRESS KONFERENCIJA I OKRUGLI STOL: „REGISTAR PARAFISKALNIH NAMETA ZA BOLJE POSLOVNO OKRUŽENJE“

Prema procjenama, biznise u Bosni i Hercegovini (pored poreza) optereduje preko 300 parafiskalnih odnosno
neporeskih nameta, jer nema zadovoljavajude ekonomske politike koja bi onemogudila razne nivoe vlasti i
institucije da uvode ove namete, niti ima preciznih podataka o ovim nametima. Da bi preduzede nesmetano
obavljalo djelatnost neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za pladanje raznih fiskalnih i
parafiskalnih dažbina i oko 30 zakona kojima su, ako ih se ne pridržava, predviđene kaznene odredbe.
Takođe, preduzede je dužno da u toku godine preda preko 150 raznih prijava i obrazaca. Jedno malo
preduzede, koje broji 20 zaposlenih i ostvari prihod od 1,5 miliona KM godišnje, za plate izdvaja u prosjeku
230.000 KM, a po osnovu raznih administrativnih taksi, komunalnih usluga i drugih obaveza mora izdvojiti
160.000 KM. U kantonima je situacija još složenija, jer su nameti privrednicima u kantonima još vedi, a svaki
kanton ima svoje propise. S obzirom da su problemi i optredenja privrede identifikovani, namede se pitanje –
na koji način se problemi, odnosno preveliko opteredenje privrede u BiH može riješiti? Jedan od mogudih
načina jeste izrada sveobuhvatnog registra parafiskalnih nameta u BiH, kako bi se na taj način došlo do
smanjenja određenih parafiskalnih nameta ili eventualno do njihovog potpunog ukidanja. Upostava registra
parafiskalnih nameta je prvi korak koji može dovesti do trajnog smanjenja broja istih ili iznosa nameta.
Na konferenciji za štampu de se predstaviti potrebe za uspostavom registra parafiskalnih nameta u Bosni i
Hercegovini kao osnove za poboljšanje sveukupnog poslovnog okruženja, a zatim de se na okruglom stolu
održati stručna rasprava o problemu prevelikog broja i previsokih nameta.
Prisutnima će se obratiti g. Jaidev Singh, direktor Odjela za demokratizaciju USAID-a, g. Tomislav Majić,
predsjednik udruženja LiNK, g. Enver Sarvan, izvršni direktor NBR Gradačac/Modriča, te predstavnici MSP
sektora iz oba entiteta.
Konferencija za štampu i okrugli stol se održava u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više
radnih mjesta“ kojeg provodi Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac u saradnji sa ključnim partnerom
Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Partnerske organizacije su koordinatori sektora „Politike
ekonomskog razvoja u BiH“ u okviru „Programa odriživosti civilnog društva u BiH (CSSP)“, koji finansira
Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID i Ambasada Velike Britanije u BiH.

Related Posts