Kreditno garancijski fond

KREDITNO GARANCIJSKI FOND (KGF)
Udruženja LiNK ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u banci, koja je ujedno i potpisnik sporazuma.

NAMJERA
• Podsticanje razvoja male privrede
• Podsticanje investicija
• Otvaranje novih radnih mjesta

DJELATNOST
• Davanje garancija na 50% od traženog iznosa kredita
• Promocija
• Stručna pomoć

PREDNOSTI ZA SVE UKLJUČENE!!!

ČLANOVI
• Lakši pristup kreditu
• Povoljniji uslovi kreditiranja (kamate, provizije, osiguranje)
• Savjetovanje i priprema zahtjeva za kredit

GARANCIJSKA SHEMA LiNK
• Jasno dogovorena pravila
• Podrška poduzetništvu
• Jačanje snage pregovaranja
• Uvećanje kreditnog fonda

BANKE
• Širenje opsega komintenata
• Provjereni uzimaoci kredita – komintenti
• Dobro ime u lokalnoj zajednici
• Novi proizvod na tržištu
• Podjela rizika

POSTUPAK DODJELJIVANJA GARANCIJA
• Poduzetnik dolazi sa zahtjevom za kredit u kreditni ured Centra usluga LiNK
• Služba za garancije, po potrebi, dorađuje poslovni plan, pravi analizu klijenta i poduzetničkog projekta radi predstavljanja najpovjerljivih klijenata Garancijskom odboru Udruženja LiNK
• Garancijski odbor Udruženja LiNK razmatra detaljno zahtjeve koje je služba za Garancijski Fond ocijenila pozitivnim, te odobrava definitvno kreditne zahtjeve i prezentira banci.
• Banka pregledava zahtjeve i izdaje kredit
• Banka realizuje monitoring na kredit

kreditno garancijski fond

Kreditna linija MALA PRIVREDA

Ova kreditna linija namijenjena je registrovanim pravnim subjektima (obrt ili preduzeće), a bave se proizvodnim ili proizvodno-uslužnim djelatnostima u regiji Hercegovina.
Fond je osnovan zahvaljujući italijanskoj nevladinoj organizaciji COSPE koja je kroz svoje projekte finansirane od strane italijanske vlade obezbijedila sredstva. Do sada je Udruženje LiNK izdalo 227 garancija za kredite malih poduzetnika, sa kojima je kreirano 400 radnih mjesta, a podržano 865 radnih mjesta. Ukupna vrijednost Fonda je 3 miliona KM, i radi na revolving principu.
LiNK je sa Unicredit bankom potpisao ugovor o zajedničkom kreditiranju poduzetnika, članova Udruženja.

USLOVI KREDITIRANJA
• Iznos kredita od 5.000 do KM 50.000
• Rok povrata 5 god (uključujući grace period do 6 mj.)
• Kamatna stopa 7,49 % godišnja na ostatak duga
• Provizija za obradu kreditnog zahtjeva 1%, obračunava se jednokratno na iznos odobrenog kredita i naplaćuje Unicredit Bank d.d.
• Jednokratna provizija za garanciju udruženja LiNK 1-1,5% i naplaćuje Udruženje LiNK

KO MOŽE APLICIRATI ZA KREDIT?
• Članovi Udruženja LiNK,
• Oni koji se bave proizvodnim ili proizvodnom uslužnim djelatnostima,
• Registrovani pravni subjekti,
• Oni koji djeluju u regiji Hercegovini,
• Poželjno da kreiraju nova radna mjesta.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA – KORISNICI KREDITA
• Prihvatanje Pravilnika
• Provizija za garancije 1-1,5% jednokratno na odobreni iznos
• Saradnja u odlučivanju preko Garancijskog odbora
• Pomoć u pripremi i kompletiranju zahtjeva
• Osiguranje potrebne dokumentacije
• Popunjavanje zahtjeva za garanciju