Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobivaju ‘Interpret Europe’ vodiče

Dvadeset tri osobe sa područja Hercegovine i pograničnih područja Crne Gore su u okviru  projekta prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji – aMUSeumING“  koji finansira Evropska unija, uspješno završili obuku i položili ispit za certificirane vodiče po ‘Interpret Europe’ metodologiji. Intenzivna obuka na terenu je počela 30. juna u Herceg Novom, a završena je 8. jula u Jablanici. Obuka je uključivala praktičan i teoretski rad na planiranju i izvođenje interpretativnog vođenja, sticanje vještina prezentacije, stvaranje snažnijih uspomena i novih doživljaja posjetiteljima koji će na ovaj način stvoriti neraskidivu vezu s kulturnom i prirodnom baštinom. Obuku je implementirala certificirana ‘Interpret Europe’ trenerica, a detalji obuke su koordinirani sa sjedištem u Briselu.

Nakon intenzivnog rada, 23 kandidata je pristupilo i stručnom ispitu tokom kojeg su demonstrirali novostečena znanja kroz pismeni ispit i izvedbu interpretativnog govora. Tokom izvođenja i snimanja interpretativnog govora, kandidati su morali demonstrirati stvaranja dubljih veza između publike i predmeta ili lokaliteta. Certifikacijom će vodiči postati konkurentniji na tržištu i povećati kvalitet svojih usluga, te mogu očekivati veći angažman od strane tursitičkih grupa, agencija kao i muzeja. Posjetitelji će dobiti priliku da na novi način dožive destinaciju. Novi doživljaji će povećati zadovoljstvo posjetitelja i njihov broj u regiji. 

Muzeji i lokaliteti kulturnog nasljeđa u regiji će nakon certificiranja svojih zaposlenika i saradnika dobiti mogućnost da se snažnije uključe u rad ‘Interpret Europe’ europske platforme za saradnju i razmjenu, koja je posebno fokusirana na istraživanje i obrazovanje.  Ovim će muzeji dobiti priliku i za dodatnim usavršavanjem svojih usluga i povećanjem svoje vidljivosti u Europskoj uniji.

Projekt prekogranične saradnje „Zanimljivi muzeji / Amusing Museums“ (aMUSeumING) finansira Evropska unija u sklopu programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekt zajednički provode Udruženje LiNK iz Mostara u saradnji sa Nacionalnim Muzejom Crne Gore (CG) i općinom Jablanica (BiH) . Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira oko 300.000 eura (84,47%).

Related Posts