Kreditna linija za mlade

U okviru programa „Poboljšanje položaja djece i mladih u BiH „ koji je implementiran od strane privremenog udruženja pet talijanskih NVO-a: CESVI, COSV, INTERSOS, MOVIMONDO, sa CISP-om kao vodećom organizacijom, a finansirano od strane talijanske Kooperacije – Ministarstva inostranih poslova Republike Italije, Udruženje LiNK je otpočelo sa realizacijom projekta „Uspostavljanje kreditne linije za mlade”, putem garancijskog fonda.

CISP je realizirao istu aktivnost u saradnji sa SERDA – Agencija za ekonomski razvoj regije Sarajevo.

LiNK pruža usluge za korisnike garancijskog fonda iz ekonomskih regija Hercegovina, Centralne i Sjeverozapadne BiH u saradnji sa: NVO CeBEDA – Agencija za ekonomski razvoj Centralne Bosne, NVO Sinergija Banja Luka. Korisnici kreditne linije ovog projekta su mladi poduzetnici između 18-35 godina starosti. Partnerska banka je Unicredit Zagrebačka Banka: Ugovor sa CISP-om je potpisan 16/05/2007 i trajao je do 27/03/2008, ali u skladu sa istim ova kreditna linija ostaje trajno aktivna u okviru Garancijskog fonda Udruženja LiNK.

Korisnici mikro-kreditnog fonda su mikro i mali poduzetnici:

 • Starosne dobi između 18 i 35 godina
 • Koji namjeravaju pokrenuti (start – up) ili razviti poduzetničku aktivnost registriranu u ekonomskim regijama Hercegovina, Srednja Bosna i Sjeverozapadna regija

Na raspolaganju je 134.783 KM u kojem UniCredt banka učestvuje sa multiplikatorom 3, tako da ukupna vrijednost fonda za kreditiranje mladih poduzetnika iznosi 404.349 KM. Fond je na revolving principu.

Aktivnosti koje se mogu finansirati:

 • Sve registrirane aktivnosti
 • Aktivnosti mogu biti registrirane kao d.o.o., d.d. ili kao samostalni poduzetnik (s.z.r./s.o.r.) odnosno samostalni poljoprivredni proizvođači, te navedena društva moraju imati otvoren račun u UniCredit banci

Aktivnosti koje se ne mogu finansirati:

 • Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga
 • Ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje
 • Lutrije i igre na sreću općenito
 • Svaka aktivnost koja nije u skladu sa državnim zakonima ili propisanim procedurama banke

Uvjeti kreditiranja:

 • Iznosi kredita od 5.000,00 KM – 20.000,00 KM (30.000,00 KM za one koji posluju duže od 1 godine)
 • period otplate 60 mjeseci
 • grace period do 9 mjeseci,
 • kamatna stopa 7,49 %,
 • troškovi obrade kredita 2 % (0,5% naplaćuje banka, a preostalih 1,5% naplaćuje LiNK)

Sredstva osiguranja kredita:

a) Garancija Udruženja u visini 50% pojedinačnog iznosa kredita

b) Za start-up pravne subjekte (djelatnost mora biti registrirana) bjanko vlastite mjenice uz mjeničnu ovlast za popunu

– ugovorna ovlast

b1 sljedeći instrumenti osiguranja ili kombinacija istih:

– minimalno dva sudužnika fizičke osobe za sve iznose kredita

– jedan ili više sudužnika pravnih osoba

– hipoteka/založno pravo na pokretnu imovinu koja je nabavljena iz sredstava kredita ili hipoteka alternativna nekretnina

– drugi instrumenti osiguranja u skladu s važećim Pravilnikom o instrumentima osiguranja Banke

c) Za postojeći biznis

– bjanko vlastite mjenice uz mjeničnu ovlast za popunu

– ugovorna ovlast

c1 sljedeći instrumenti osiguranja ili kombinacija istih:

– jedan ili više sudužnika pravnih osoba

– minimalno jedan sudužnik fizička osoba za iznose kredita do 10.000,00 KM i dva sudužnika fizičke osobe za iznose kredita od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM

– hipoteka/založno pravo na pokretnu imovinu koja je nabavljena iz sredstava kredita ili hipoteka alternativna nekretnina

Related Posts